Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Kugatsu Karate-Do Scotland
Location:Glasgow
Sensei:Graham McCann (3rd Dan)
Telephone:0141 339 7582
Style(s) Taught:Shukokai


If this record is inaccurate, please contact us
[ WADO RYU..., ][ WADO RYU..., ][ SHOTOKAN DSI BCA APPLIED ARTS..., ][ WADO RYU..., ][ FREESTYLE KARATE & SELF DEFENCE..., ][ OKINAWA KENPO SELF-DEFENCE..., ][ SHOTOKAN KARATE..., ][ KICKBOXING..., ][ ..., ][ JUDO..., ][ JU JITSU (WJJF)..., ][ JIKISHIN JU JITSU (BJJA)..., ][ SHAOLIN TIGER..., ][ SEKI JU JITSU - EISHIN RYU IAIJUTSU-KOHO SHIATSU..., ][ KRAV MAGA ..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum