Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Taifu Karate & Kobudo School
Location:Hastings England
Sensei:Robert Patton Renshi Godan
Telephone:44 (0) 1424 713225
Style(s) Taught:Goju Karate & Ryukyu Kobudo


If this record is inaccurate, please contact us
[ ENSHIN KARATE..., ][ YOSEIKAN BUDO..., ][ WADO RYU..., ][ ITF TAEKWONDO, KOREAN KICKBOXING..., ][ KYUSHIN RYU JU JITSU..., ][ KICKBOXING, KARATE..., ][ SHOTOKAN..., ][ KICKBOXING..., ][ BRAZILIAN JIU JITSU SELF DEFENCE..., ][ BUJINKAN NINJUTSU, BUJINKAN TAIJUTSU STREET DEFENCE..., ][ KARATE, KUNG FU & SYSTEMA..., ][ CLANDESTINE BLACK DRAGON KENPO KARATEJUTSU, BUTOKUTSURU RYU KENPOJUTSU..., ][ BUJINKAN NINPO TAIJUTSU..., ][ SHORIN-SHORINJI DO..., ][ WING TSUN, WING CHUN KUNG FU..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum