Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Rising Sun Shotokan Karate
Location:Comox, British Columbia, Canada
Sensei:Dawn Rivard
Website:http://members.shaw.ca/shotokan/RSSK.htm
Style(s) Taught:Shotokan Karate
Additional Comments:Dojo located at 19 Wing Comox, CFB Comox


If this record is inaccurate, please contact us
[ SHOTOKAN..., ][ SHOTOKAN..., ][ TRADITIONAL KARATE..., ][ KAESHI RYU JUJITSU..., ][ SHOTOKAN KARATE..., ][ UECHI-RYU..., ][ KUKKI TAEKWONDO..., ][ WING CHUN KUNG FU..., ][ SHOTOKAN AND BRITHAI KARATE..., ][ WING CHUN..., ][ ..., ][ GENKI-DO KEMPO..., ][ KICKBOXING K1 KARATE..., ][ BUSHIDO..., ][ JU-JITSU & SELF DEFENCE..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum