Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Kwan Nyom Hapkido
Location:Helsinki
Sensei:Tapio Erholtz
Website:http://www.hkd.fi
Email:tapio.erholtz@surfeu.fi
Style(s) Taught:Hapkido


If this record is inaccurate, please contact us
[ WADO-RYU KARATE..., ][ KICKBOXING..., ][ AIKIDO; CAPOEIRA; FENCING; JUDO; KARATE; KICKBOXING..., ][ JUDO..., ][ JUDO, JU-JUTSU, GOSHINDO, BOXING..., ][ KATA AND KEIGO(PRATICE)..., ][ MIXED MARTIAL ARTS..., ][ SHOTOKAN..., ][ KENKA KARATE..., ][ COMBAT JU-JITSU..., ][ AIKIDO..., ][ SHOTOKAN..., ][ TAIJI, TAI CHI, CH'I KUNG, QI GONG, BAGUA, PA-KUA, SWORD, WALKING STICK, KNIFE,..., ][ JKA SHOTOKAN..., ][ ..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum