Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Toruko dojo
Location:izmir city Turkey
Sensei:ilkay itku and serdar kuru
Website:http://www.daitoryu.org
Email:info@daitoryu.org
Telephone:905553937390
Style(s) Taught:Daitoryu Aikijujutsu and Takedaryu Aikinojutsu


If this record is inaccurate, please contact us
[ JEET KUNE DO, ESKRIMA AND GRAPLLING ARTS..., ][ SHOTOKAN KARATE..., ][ AIKIDO..., ][ JUDO KODOKAN..., ][ SHOTOKAN..., ][ TANGSOODO..., ][ INTERNATIONAL (UK) TANG SOO DO..., ][ SHIN SHIN TOITSU AIKIDO (KI AKIDO)..., ][ SHUKOKAI / SHITO RYU..., ][ AIKIDO..., ][ UNITED STATES AIKIDO FEDERATION WESTERN REGION..., ][ JUDO..., ][ AIKIDO AIKIKAI TOKYO KASHIMA SHIN RYU KENJUTSU..., ][ HORANGIKIDO HAPKIDO, AMERICAN FREESTYLE TAEKWONDO, ETC...., ][ SHOTOKAN KARATE, NIHON JUJUTSU..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum