Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Maindee
Location:Newport S Wales
Sensei:David Griffiths
Telephone:C/o 01633 614477
Style(s) Taught:Shotokan (SKI)


If this record is inaccurate, please contact us
[ YOSHIN-RYU BUJITSU, MUGAI-RYU IAIDO, YOSHINKAN AIKIDO, ASAYAM ICHIDEN-RYU..., ][ PERSONALIZED SPORT PSYCHOLOGY FOR THE MARTIAL ARTS..., ][ VARIOUS BUDO, BUJUTSU AND GOSHIN..., ][ OKINAWAN GO-JU-RYU KARATE (GKI)..., ][ TAEKWONDO..., ][ SHORINJI RYU RENSHINKAN KARATE-DO..., ][ JUJUTSU..., ][ SHOJIN-RYU KARATE-DO..., ][ FREESTYLE TAEKWONDO..., ][ SHUKOKAI KARATE + OTHER MARTIAL ARTS..., ][ WADO RYU..., ][ HEIKINA KI (BASED ON WADO-RYU )..., ][ KYOKUSHINKAI..., ][ NIN JUTSU - BUDO TAI JUTSU - IAI DO - MIKKYO..., ][ KODOKAN JUDO..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum