Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Warley Martial Arts Centre
Location:Oldbury West Midlands
Sensei:Melvyn Hogan 4th Degree
Telephone:0121 602 6432
Style(s) Taught:Kung Fu Kickboxing Tai Chi


If this record is inaccurate, please contact us
[ SHUKOKAI..., ][ FUSHO-SATORI-RYU..., ][ WADO RYU KARATE-SATORI RYU IAIDO..., ][ SEIDOKAN AIKIDO..., ][ KODOKAN JUDO..., ][ JUDO..., ][ DYNAMIC AIKI JUJUTSU, AIKI JUJUTSU, YOSHIN RYU JUJITSU..., ][ WELHAM JU-JITSU..., ][ YOSEIKAN BUDO..., ][ WADO..., ][ JUJITSU, KICKBOXING AND MIXED MARTIAL ARTS (MMA)..., ][ SYSTEMA..., ][ KICKBOXING..., ][ KICKBOXING, UTAW TAE KWON DO..., ][ SANDOKAI (WADO RYU)..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum