Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Budokan Dojo
Location:Blackpool
Sensei:Rob 5th Dan & Shirley Campbell
Telephone:01253 768901
Style(s) Taught:Wado jujitsu Weaponry Kickboxing.


If this record is inaccurate, please contact us
[ MULLTI STYLES..., ][ GENBUKAN NINPO TAIJUTSU..., ][ SHOTOKAN KARATE..., ][ MUAY THAI..., ][ MATSUBAYASHI SHORIN RYU KARATE-DO..., ][ ..., ][ MMA - JIU JITSU, JUDO, KARATE, TAEKWONDO, MUA THAI..., ][ RYUKYU KOBUDO..., ][ KOSHIKI-RYU NINJITSU, BODOKI-RYU NINJITSU, (SDMA), (ACK)...., ][ WORLD TANG SOODO ASSOCIATION..., ][ WADO RYU KARATE DO..., ][ JIU JITSU, AIKI JU JITSU, ARNIS, HAKKO RYU/DAITO RYU..., ][ KODOKAN JUDO..., ][ GRAPPLING..., ][ MIXED..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum