Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Etruria Arti Marziali
Location:Prato
Sensei:Alberto Bonistalli Giovanni Mori Saverio Niccoli
Website:http://www.etruriaartimarziali.supereva.it/
Email:giomori@tin.it
Style(s) Taught:Judo Kodokan


If this record is inaccurate, please contact us
[ SAMA KARATE (BASED ON WADO-RYU)..., ][ AIKIDO..., ][ JIU-JITSU, SELF DEFENCE, JUJITSU, JUJUTSU..., ][ ZANSHIN RYU..., ][ SHUKOKAI..., ][ KORYU IAIDO / IAIJUTSU..., ][ ISRAELI MARTIAL ARTS..., ][ AIKIDO, AIKIJUTSU, JU-JITSU..., ][ SANDA KICKBOXING..., ][ TAEKWONDO..., ][ SHOTOKAN..., ][ BRAZILIAN JIU-JITSU, FREESTYLE SUBMISSION GRAPPLING, AND NATURAL GYMNASTICS..., ][ AIKIDO..., ][ BRAZILIAN JIU JITSU, MUAY THAI, SUBMISSION WRESTLING, MMA..., ][ KICKBOXING-SELF DEFENCE/PRACTICAL STREET DEFENCE..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum