Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Jucu Dojo - Aiki Jujitsu
Location:Toronto
Sensei:Karen Luttrell
Website:http://www.geocities.com/aikiju-jitsu
Email:aikiju-jitsu@yahoo.com
Telephone:416-576-3737
Style(s) Taught:Aiki Jujitsu
Additional Comments:Practical self defence through a traditional Japanese martial art.


If this record is inaccurate, please contact us
[ KYOKUSHIN-FULL CONTACT..., ][ DANZAN RYU JUJITSU; SHINSHIN TOITSU AIKIDO; SHOTOKAN KARATE; KODOKAN JUDO..., ][ WJJF JU JITSU..., ][ SHOTOKAN..., ][ AIKI JU-JUTSU..., ][ BUJINKAN BUDO TAIJUTSU..., ][ BODOKI-RYU NINJITSU, TAIJUKWON-JITSU...., ][ AIKIDO..., ][ TRADITIONAL KICKBOXING, MMA AND GRAPPLING..., ][ JU JITSU - JAPANESE..., ][ ..., ][ MIXED MARTIAL ARTS..., ][ JUDO, JU-JUTSU, GOSHINDO, BOXING..., ][ KICKBOXING..., ][ SHUKOKAI KICK FIT..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum