Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:CHINESE GOJU ACADEMY
Location:INTERNATIONAL
Sensei:Shihan Felder, Renshi Gough, Shodan Moore, Shodan Salarda, Shodan Balthazar, Se
Website:http://geocities.com/chinesegojuacademy
Email:chinesegojuacademy@yahoo.com
Style(s) Taught:Chinese Goju
Additional Comments:Thanks for visiting the total martial arts concept, Founded by Shidoshi Ron Van Clief


If this record is inaccurate, please contact us
[ TRADITIONAL AIKIDO OF KENSHIRO ABBE SENSEI..., ][ GOJU-RYU, SHITO-RYU, SHOTOKAN-RYU, WADO-RYU, SHAOLIN KEMPO..., ][ KYOKUSHIN..., ][ CAPOEIRA..., ][ SANJURO..., ][ JEET KUNE DO,JKD-GRAPPLING-BRAZILLIAN JIU JITSU-KALI-MALAY SILAT..., ][ WING CHUN KUNG FU..., ][ SHOTOKAN..., ][ ORIGINAL JUN FAN GUNG FU/JEET KUNE DO..., ][ ..., ][ OLYMPIC..., ][ JUDO..., ][ BUJINKAN BUDO TAIJUTSU, NINJUTSU, JUJUTSU..., ][ FREESTYLE KARATE..., ][ AIKIDO..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum