Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:British All Styles Aikido Associations
Location:Cornwall, Essex, Kent, South Yorkshire
Sensei:
Email:aiki@ic24.net
Style(s) Taught:All Styles (Traditional Aikido, Tomiki Aikido, Aiki-jutsu)


If this record is inaccurate, please contact us
[ WADO..., ][ ITF TAEKWONDO & KICKBOXING..., ][ SHOJUKEMPO TORA-DO RYU KARATE-DO..., ][ ZANSHIN RYU..., ][ KICKBOXING, BOXING, THAI BOXING..., ][ BJJ / BRAZILIAN JIUJITSU..., ][ AIKIKAI..., ][ NINJUTSU , BUJINKAN BUDO TAIJUTSU..., ][ AIKI JU JUTSU, KEN JUTSU, JO JUTSU..., ][ NIHON JUJUTSU, JUDO, IAIDO..., ][ SHUKOKAI..., ][ AIKIDO, JUJITSU, JUDO..., ][ KARATE SHOTOKAN AND GOSHINDO..., ][ SHUKOKAI..., ][ GOJO-RYU, SHITO-RYU, SHOTOKAN-RYU..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum