Welcome to DojoDirectory.co.uk
Home | Find a Dojo | Add a Dojo | Contact Us | BJJ Belt Register |
Name:Aikido and Aikijutsu Club "SAMURAI" Prilep, Macedonia
Location:Macedonia
Sensei:Simeon Stojceski 3thDan Katai Ryu Aikijutsu
Website:http://www.aksamuraj.org
Email:instructor@aksamuraj.org
Telephone:+389 48 416 025
Style(s) Taught:Katai Ryu Aikijutsu


If this record is inaccurate, please contact us
[ AIKIKAI..., ][ JU JITSU..., ][ AIKIDO AIKIKAI..., ][ TRADITIONAL AIKIDO..., ][ JUDO..., ][ SHOTOKAN..., ][ MATSUBAYASHI SHORINRYU..., ][ WADO-RYU BASED..., ][ NINJUTSU..., ][ FREESTYLE KARATE AND KICKBOXING..., ][ ..., ][ TAEKWONDO..., ][ WTF TAEKWONDO, BJJ, VALE TUDO, MMA, PILATES, FITNESS CIRCUIT ETC..., ][ KODAKAN JUDO..., ][ SHUKOKAI/SHITO RYU, GRAPPLING, KOBUDO..., ]
Click here to visit our Brazilian Jiu Jitsu Forum